2009-04-07 14:01Pressmeddelande

Certifiering minskar offentliga kontrollen

Regeringen har som bekant satt som mål att myndigheterna redovisar åtgärder som minskar företagarnas administrativa kostnader med 25 procent till 2010. När deadline nu snabbt närmar sig kan vi konstatera att resultatet förefaller att bli magert för företagen i kött- och charkbranschen. Det är svårt att finna konkreta exempel på att den ambitiösa målsättningen hittills har gett resultat.

Vi har dock en förhoppning att Livsmedelsverket (SLV) ska kunna bidra genom att minska våra företags dryga kostnader för den offentliga kontrollen, åtminstone för en del av vår verksamhet.

Redan för ett par år sedan föreslog vi att SLV skulle slopa, alternativt förenkla salmonellakontrollen i styckningsledet eftersom en omfattande kontroll redan sker i slakten.

Nu har vi äntligen fått positiva signaler från verkets generaldirektör som kan tyda på att man är beredd att gå oss till mötes på den punkten.

Ett annat projekt som kan komma att ge oss utdelning är det uppdrag som jordbruksminister Eskil Erlandsson har gett SLV, att utreda om information från olika kvalitetssäkringssystem som företagen utnyttjar kan användas vid riskklassificering av anläggningar men även möjligheten till att minska antalet kontrollbesök. "För mig är det viktigast med säker mat. För att uppnå detta är kontroll en central del, men jag är säker på att kontrollerna kan bli smidigare och enklare för den enskilde företagaren, utan att vi tummar på säkerheten. Därför är det viktigt att utreda om det går att minska antalet kontrollbesök hos företaget genom att dra nytta av de kvalitetssäkringssystem som företagen är anslutna till", säger ministern i ett pressmeddelande.

Det ska bli mycket intressant att se hur SLV lever upp till ministerns förväntningar när verket presenterar sina förslag senast den 30 april.

Vi de möten vi haft med SLV under utredningstiden har vi bland annat via vår expert Annelie Lundell (Scan AB) framhållit att vi anser det självklart att företag som valt att certifieras enligt BRC, ISO, Svenskt Sigill eller motsvarande standarder ska ha kredit för detta i form av minskad offentlig kontroll och därmed lägre kostnader för denna. Det är dock viktigt att utvärdering och klassning av olika standards görs av SLV centralt för att få en enhetlig bedömning av kvalitetssäkringssystemen.

Vi haräven framhållit att kontrollmyndigheterna måste utveckla kompetensen hos sina kontrollanter när det gäller revisionsmetodik och de olika standardernas innehåll och krav. Kunskapen är ofta mycket bristfällig härvidlag.

SLV har ställt i utsikt att ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem ska kunna ge upp till 40 procent reducering av kontrolltiden. Det är utmärkt, men hur motiverar man just den begränsningen? Varför inte 50 eller 60 procent?

Däremot anser vi inte att det är lämpligt att ett certifieringsorgan tar över en del av den offentliga kontrollen. Myndighetsutövning ska inte blandas samman med de frivilliga åtaganden som ett företag gör när det låter certifiera sin verksamhet. Vi kan inte se hur certifieringsorganet på ett bra sätt skulle kunna skilja på den roll som företaget betalar för och den roll som innebär att de är myndighetens förlängda arm som kontrollorgan.

Slutligen tycker vi att det är rimligt att vi får titta på och kommentera SLV:s förslag innan de presenteras för jordbruksministern. En konstruktiv dialog förutsätter att vi får denna möjlighet.

Åke Rutegård

VD Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth