2009-02-05 09:34Pressmeddelande

Myndighetsförslag bra för vår industri

null

Vår bedömning är att det nya förslaget till myndighetsstruktur inom livsmedelskedjan skulle innebära väsentliga förbättringar utifrån kött- och charkindustrins synpunkt.

I dagarna överlämnar regeringens utredare Gerard Larsson resultatet av sin utredning av myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan. Uppdraget innebär en genomgripande översyn av Jordbruksverket (SJV), Livsmedelsverket (SLV), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Fiskeriverket. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera verksamheten. I uppdraget har ingått att föreslå hur myndigheterna ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade.

Enligt vad vi erfar när detta skrivs har Gerard Larsson genomfört utredningsuppdraget mycket grundligt och lagt ett radikalt men genomtänkt och väl motiverat förslag till ändring av myndighetsstrukturen. I sina huvuddrag sammanfaller Gerard Larssons förslag och motiven till dessa i allt väsentligt med de synpunkter vi framförde här på ledarplats redan i september förra året. Vi har även framfört våra synpunkter direkt till utredaren. Vårt förslag var att i huvudsak slå ihop Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att skapa en sammanhållen myndighet som ansvarar för regelutformning, tillämpning och kontroll av hela livsmedelskedjan med alla fördelar detta skulle innebära för effektivitet, samarbete och tydlighet (inte minst i det viktiga EU-arbetet). Förebilden skulle i huvudsak vara EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet DG SANCO. Vi föreslog även att man skulle hålla isär riskvärdering från riskhantering och riskkommunikation utifrån de moderna principerna för riskanalys. Detta skulle uppnås om SVA bibehölls som fristående riskvärderingsmyndighet med ansvar för riskvärdering inom djurhälsoområdet men även för livsmedelssektorn om ansvaret för detta överfördes dit från SLV.

Gerard Larsson går dock ännu längre och föreslår att även SVA, förutom delar av SJV samt SLV ska omfattas av den nya sammanslagna Livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Den ska ansvara för riskhantering och riskkommunikation. Det innebär att man skapar en kombinerad central tillsynsmyndighet och expertmyndighet med ansvar för såväl normering och kontroll som laboratorie- och forskningsverksamhet inom hela livsmedelskedjan. En separat riskvärderings-funktion ska uppnås med ett oberoende vetenskapligt råd med ett eget sekretariat.

Utredaren framhåller att det är principiellt olämpligt att samma myndighet har myndighetsrollen med ansvar för normering och kontroll men samtidigt har i uppgift att främja näringen genom olika former av stöd och rådgivning. Detta skulle kunna ge anledning att dela upp SJV:s verksamhet i två delar. Den del som rör foder, djurhälsa och djurskydd inklusive smittskydd, växtskydd samt veterinära förvaltningsfrågor går till den nya Livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling skulle i så fall bli viktiga frågor för en ny, separat myndighet som även ansvarar för fiskeripolitiken.

Förutom att målsättningen om en tydligare ansvarsfördelning och effektiviserad verksamhet sannolikt uppnås, är det vår bedömning är att utredarens förslag innebär väsentliga förbättringar utifrån kött- och charkindustrins synpunkt. Våra medlemsföretag får en motpart/samarbetspart på myndighetssidan i stället för som nu tre med olika myndighetskulturer, inställning till näringen och sätt att närma sig och lösa våra problem. I det viktiga EU-arbetet med regelutformning och regeltillämpning får vi en samarbetspart och en effektivare och tydligare svensk röst i Bryssel. Vår förhoppning är därför att utredarens förslag genomförs så snart som möjligt och att den nya livsmedelssäkerhetsmyndigheten får samma målsättning som SJV nu har i sitt uppdrag men som SLV saknar: "Myndighetens uppgift är att arbeta för en konkurrenskraftig........livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna" (och näringen).

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth