2010-04-09 12:18Pressmeddelande

Policy mot Belgisk Blå en nödvändighet

När det nu avslöjats att Belgisk Blå i viss utsträckning är etablerad i Sverige finns det anledning att aktualisera vår policy som branschorganisation.

Nötkreatursrasen Belgisk Blå har åter hamnat i fokus. Anledningen denna gång är uppgifterna i boken ”Monsterbiff till middag”, som kom ut i slutet på januari. Enligt författarna Ylva och Torbjörn Esping har rasen nu etablerats i Sverige hos ett åttiotal uppfödare varav många är organiserade i Svenska belgisk blå-föreningen. I boken uppges även att flera slakterier i Sverige slaktar djur med inslag av Belgisk Blå mer eller mindre medvetet trots att man i leveransavtal och de dokument som följer djuren till slakteriet (och som undertecknas av djurägaren) ställer krav på frihet från inblandning av Belgisk Blå.

Hela den svenska näringen med stöd av djurskydds- och konsumentorganisationer och Veterinärförbundet tog 1996 officiellt avstånd från att köttrasen Belgisk Blå skulle introduceras i Sverige med hänvisning till de djurskyddsproblem som är förknippade med rasen. När det nu avslöjas att rasen trots detta i viss utsträckning är etablerad i Sverige, finns det anledning att aktualisera vår policy som branschorganisation.

Kött och Charkföretagen (KCF) har genom ett enigt styrelsebeslut deklarerat att man fortfarande står bakom avståndstagandet från 1996 av följande skäl:

1. Hänsyn till djurskyddet. Rasen är bärare av defektgenen för dubbelmuskulatur (muskelhypertrofi) som innebär såväl kalvningsproblem, svagare skelett som tillbakabildade väsentliga inre organ. Att rutinmässigt förlösa djur med kejsarsnitt är oetiskt, kräver antibiotika och innebär lidande för djuren. Att använda Belgisk Blå i korsningsavel är oacceptabelt eftersom defektgenen då införs i svensk djurhållning.

Försvarare av rasen hävdar att man hos korsningsdjur till stor del avhjälpt djurskyddsproblemen. Det är säkert korrekt, men för att kunna bedriva korsningsavel måste man någonstans ha renrasiga djur, i Sverige eller utomlands.

Undertecknad har i Belgien besökt såväl en avelsstation som en bruksbesättning med renrasig Belgisk Blå. Minnesbilderna av avelstjurarna som rörde sig med svårighet samt kor som genomgått flera kejsarsnitt på varje sida av buken (i den besökta besättningen skedde 100% av förlossningarna genom kejsarsnitt) förstärker uppfattningen att rasen inte uppfyller våra krav.

2. Våra kunder, i synnerhet dagligvaruhandeln samt företag som förädlar kött från våra slakterier, kräver att vi garanterar att det kött vi levererar inte kommer från djur med inslag av Belgisk Blå.

3. Det är en viktig förtroendefråga för branschen att vi står fast vid vårt tidigare ställningstagande och tydliggör vår policy gentemot lantbrukare och slakterier som levererar respektive slaktar djur med inslag av Belgisk Blå.

KCF har därför på uppdrag av styrelsen initierat en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan för hur branschen ska leva upp till sitt ställningstagande beträffande Belgisk Blå. Arbetsgruppen består av representanter från LRF, Sveriges Nötköttsproducenter,  KCF:s medlemsslakterier, Småskaliga slakteriers förening samt dagligvaruhandeln. Handlingsplanen, som förhoppningsvis ska vara färdig före sommaren, bör innehålla förslag till avtal, förbindelser och sanktioner samt inte minst informationsåtgärder. I arbetet kommer experter på konkurrenslagstiftningen att involveras.

Det är vår förhoppning att detta ska stärka förtroendet för svenskt nötkött och för hela den svenska näringen.

VD Åke Rutegård

Kött och Charkföretagen

08 - 762 65 31


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth