2011-10-17 07:00Pressmeddelande

Risk för brist på svenskt nötkött i början av 2012

null

Som en av de sista förändringarna i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) kommer handjursbidraget i Sverige att avskaffas den 31 december 2011. Beslutet fattades i samband med reformen 2009, men i beslutet fanns en uttalad möjlighet att göra justeringar av beslutet om marknaden riskerar att allvarligt störas. Mot bakgrund av att denna risk är överhängande har Kött och Charkföretagen under en tid uppvaktat Landsbygdsdepartementet för att utnyttja denna möjlighet och tillåta slakt med fullt handjursbidrag även under inledningen av 2012. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har nu meddelat att det inte är aktuellt.

Svensk nötköttsmarknad karaktäriseras av en relativt ojämn tillförsel av djur över året med ett stort utbud under hösten och lägre under inledningen av året. Efterfrågan är som störst i kvartal 2 och vid skolstarten efter sommaren. Med ett slutdatum för handjursbidraget den sista december 2011 kommer denna strukturella obalans att ytterligare förstärkas, eftersom uppfödarna förväntas göra allt för att säkra ett sista bidrag och därmed också ett högre tilläggsbelopp i direktstödet.

- Konsekvensen blir att ett överutbud läggs till ett normalt högre utbud mot slutet av året och det kommer naturligtvis att leda till fallande priser om inte något remarkabelt händer med efterfrågan, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Effekten blir lägre priser än normalt under sista kvartalet 2011 och en låg tillgång på svenskt nötkött under inledningen av 2012 med begränsade valmöjligheter för konsumenterna som följd. En förlängd möjlighet att slakta med fullt handjursbidrag under de två första månaderna 2012 hade på ett påtagligt sätt lindrat dessa marknadseffekter genom att flytta slakt till andra sidan årsskiftet.

- Vi hade naturligtvis hoppats på att man på Landsbygdsdepartementet tagit intryck av hur marknaden kommer att utvecklas under avslutningen av 2011 och lindrat effekterna av de politiska besluten. Det hade svensk nötköttsproduktion vunnit på långsiktigt, tillägger Åke Rutegård.

Kött och Charkföretagen delar regeringens uppfattning att målet bör vara en marknadsanpassad jordbrukspolitik med så likvärdiga produktionsförutsättningar mellan länder i EU som möjligt. EU:s inre marknad fungerar väl när det gäller köttproduktion i så måtto att köttet produceras där förutsättningarna är bäst och säljs sedan till länder som har fallande produktion, som exempelvis Sverige.

- Den marknadssituation som kommer att uppstå i samband med handjursbidragets avskaffande kommer gynna de köttföretag som saluför importerat nötkött. Detta i sig är inget problematiskt. Det beklagliga är dock att marknaden så påtagligt påverkas av politiska beslut på vägen mot en mer marknadsanpassad jordbrukspolitik, avslutar Åke Rutegård.

Presskontakt:

Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen,

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth