2008-09-04 09:20Pressmeddelande

Slå ihop Jordbruksverket och Livsmedelsverket!

null

En ny utredning om förändringar av myndighetsstrukturen i Sverige pågår just nu. Vårt preliminära förslag är att Jordbruksverket och Livsmedelsverket slås ihop.

Just nu pågår en utredning som är mycket intressant för oss i vår näring eftersom den berör några av de myndigheter som vi har mest att göra med. En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att göra en genomgripande översyn av Jordbruksverket (SJV), Livsmedelsverket (SLV), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Fiskeriverket. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera verksamheten. Utredaren ska senast den 1 december i år föreslå hur myndigheterna ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. Förslagen bör enligt regeringen kunna leda till effektiviseringar, minskade statliga utgifter och ett minskat offentligt åtagande.

Från Kött och Charkföretagens sida har vi goda möjligheter att påverka utredningen genom att medverka i de hearings som utredningen har med olika intressegrupper samt genom kontakter med utredningens experter och direkt med utredningssekretariatet.

Vi anser att detta är ett gyllene tillfälle att förändra myndigheternas struktur och arbetssätt så att de motsvarar näringens och samhällets behov och förväntningar just nu och inom den överblickbara framtiden. Vår förhoppning är därför att utredaren vågar tänka i nya banor och ifrågasätta det etablerade och invanda. De signaler vi fått hittills från utredningen pekar på stor öppenhet och vilja att skapa något nytt, inte minst genom att studera förebilder internationellt.

Ett modernt sätt att se på myndigheternas struktur och arbete är utifrån principen om riskanalys. Helt enkelt att lägga resurserna där de bäst behövs! Riskanalysprocessen består av tre komponenter, riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation. Det är allmänt accepterat att det ska råda en funktionell separation av riskvärdering och riskhantering. Den myndighet som ansvarar för riskvärdering bör helst vara en annan än den som ägnar sig åt riskhantering och riskkommunikation.

Vi har redan framfört till utredningen att det finns starka skäl att se på möjligheterna att skapa en sammanhållen myndighet som ansvarar för regelutformning, regeltillämpning och kontroll av hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Foder, djurhälsa, djurskydd, växtskydd, livsmedelssäkerhet inkl köttkontroll mm, bekämpningsmedel, restsubstanskontroll, export/import av djur och animaliska livsmedel etc bör ligga under samma tak, d v s riskhantering och riskkommunikation. Förebilden finns främst i Bryssel, där man inom Kommissionen skapat Generaldirektoratet för Hälsa och Konsumentfrågor, DG SANCO, i spåren av galna kosjukan, dioxinskandaler mm.

Att man nationellt i medlemsstaterna speglar myndighetsstrukturen i Bryssel är naturligt eftersom nästan hela vår lagstiftning inom området är harmoniserad, d v s utformad och beslutad i Bryssel.

Vi anser även att det finns starka skäl att behålla och vidareutveckla en svensk, fristående myndighet som ansvarar för riskvärdering. Kommissionens motsvarighet till detta är EFSA, det fristående organ som fungerar som vetenskaplig rådgivare till DG SANCO.

Vårt preliminära förslag till ny myndighetsstruktur skulle kunna vara att SJV och SLV i huvudsak slås ihop till en ny myndighet med alla fördelar detta skulle innebära för effektivitet, samarbete (inte minst i det viktiga EU-arbetet) och tydlighet. Från näringens sida skulle vi uppskatta att den nya myndigheten fick samma gemensamma målsättning som SJV nu har i sitt uppdrag men som SLV saknar: "Myndighetens uppgift är att arbeta för en konkurrenskraftig .....livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna." Möjligen skulle SJV:s administration av EU:s jordbrukspolitik, samt SLV:s hantering av kost- och nutritionsfrågor flyttas till andra lämpliga myndigheter.

Riskvärderingen inom djurhälsoområdet ligger idag på SVA. Om riskvärderingen inom livsmedelsområdet flyttades från SLV till SVA och SVA behålls, uppfylls kraven på en fristående myndighet för riskvärdering inom hela livsmedelskedjan.

Åke Rutegård

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth