2008-05-15 16:24Pressmeddelande

Svensk köttindustri - både stor och liten

null

Svensk köttindustri består idag av några få stora och många små företag. Den förändringsprocess som har skett på senare år har i huvudsak skett bland de stora.

Svensk kött- och charkindustri tenderar allt mer att bli uppdelad i två sektorer med tydliga skillnader. Den ena domineras av några, efter svenska förhållanden stora företag varav  samtliga nu är utlandsägda. Scan, Atria Scandinavia samt Danish Crown (KLS Livsmedel och Ugglarps) står för mer än hälften av försäljningen av svenskt kött och svensk chark till butikskedjorna och storhushållssektorn. Ofta likställer man i den allmänna debatten dessa företag med "branschen" och ägarförändringar, rationaliseringsåtgärder och för den delen även problem hos dem dominerar medias spegling av svensk kött- och charkindustri.

Den andra sektorn får betydligt mindre uppmärksamhet och få utanför branschen känner till att vi har ca 150 mindre och medelstora företag som verkar inom samma område som de stora välkända företagen, d v s slakt, styckning samt chark- och färdigmattillverkning. Denna grupp som i huvudsak är familjeföretag, står för ca 30 % av produktionen av svenskt nötkött, drygt 20 % av grisköttet samt ca 40 % av charkproduktionen.  Utöver dessa företag finns ytterligare ett hundratal riktigt små företag, som i och för sig står för en liten del av produktionsvolymen men ofta är välkända på sin lokala marknad.

Den omfattande förändringsprocess som karaktäriserat svensk kött- och charkindustri under senare år, inte minst efter Sveriges anslutning till EU, har i huvudsak skett i "storföretagssektorn". Förvånansvärt få företag i den andra sektorn har lagts ner, fusionerat eller i övrigt genomgått väsentliga förändringar. Störst är bortfallet i gruppen specialiserade köttstyckningsföretag, och minst bland charktillverkarna. I den senare gruppen ses till och med en viss nyetablering av nya, mindre företag, inte minst som en följd av den på senare tid så starka trenden mot närproducerat.

 Det överlägset största och mest välkända företaget i "storföretagssektorn", Scan, har genomgått en smått fantastisk förändringsprocess sedan åttiotalet. Det torde inte vara många som i dag känner till att Scan hade 25 slakterier för tjugo år sedan. I dag är antalet sex och när hela anläggningen i Kävlinge samt slakten och styckningen i Uppsala läggs ner i höst, bedriver företaget slakt och styckningsverksamhet endast vid fyra anläggningar. Andelen av den svenska slakten av nöt och gris har minskat från ca 80 % för tjugo år sedan till dagens 55 resp. 65 %, men eftersom man i dag själva styckar merparten i stället för att sälja helfall till styckningsföretag, är Scan´s marknadsandel av svenskt kött fortfarande mycket betydande. Detta gäller även marknadsandelen för chark som är närmare 40 % inklusive EMV-tillverkningen.

Vi följer nu med stort intresse hur det går för Scan´s vassaste konkurrenter. Inte minst nykomlingen Danish Crown, som genom förvärvet av KLS och Ugglarps skaffat sig en stark bas i Sverige och med stora resurser i bakgrunden kan förväntas satsa hårt på att värva nya djurleverantörer, förmå dem att öka produktionen men framförallt på en aggressiv marknadsföring av såväl svenskt som danskt kött.

Men svenskt kött har hittills tappat mark till importen, och Sverige är sannolikt det EU-land som är mest beroende av utländskt kött. Det är en följd av minskad produktion de senaste åren men framförallt en kraftig konsumtionsökning sedan början på nittiotalet. Av det kött som konsumeras är andelen utländskt beträffande nöt ca 50 %, gris 30 % och får/lamm mer än 60 %. Beträffande charksektorn saknar vi tillförlitlig statistik över importandelen, men den bör ligga mellan 5 och 10 %. Däremot vet vi att konsumtionen av chark legat i stort sett still den senaste tioårsperioden.

Åke Rutegård

VD Kött och Charkföretagen

08-762 65 25


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth